मेचीनगर नगरपालिकाको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना